hosefia@naver.com 031-430-3581
닛다무아 TUBE

수지 Tube - Fitting / 닛다무아 TUBE

URETHAN TUBE U1
URETHAN TUBE U2
NYLON TUBE N1
CLEAN 배관용 초유연 TUBE PN
유연NYLON수지 2층 TUBE PNU
유연불소수지 2층 TUBE TES
난연성 TUBE FS
대전방지 TUBE UE
형상유지 TUBE DK
POLYBUTENE TUBE PB
POLYOLEFIN계 수지 TUBE PL
불소수지 TUBE TA
가공TUBE-MULTI-LINE COIL UML
가공TUBE-URETHANE COIL TUBE UC/USC/UMC
NYLON COIL TUBE
JUMPER HOSE
MULTI-PACK TUBE
ADAPTER